מלבד

הכתב והקבלה:

מלבד - שהיה חזק מהראשון, דאם לא כן תאמר לבד. (בראשית כו א)

מלבד - בא במקום ששניהם עקרים, אלא שאחד אין כאן מקומו, כמו מלבד עולת הבקר. ו"בלבד" רק אחד עיקר, כמו "הגברים לבד מטף", וכאן רוצה לומר שהימים האחרים שמקריבים הם גם כן חשובים. (ויקרא כג לח)

מלבי"ם:

על המנחה - על מורה על הקודם בזמן, בנגוד למלבד. (ויקרא יד לא)

מלבד איל - ...כדפירשנו שאם בא עתיד אחר מלבד, אז הטפל אחר העיקר, ומזה מבואר שצריך להקדים הכסף לאשם. (במדבר ה ח)

יש הבדל במילת מלבד, שאם יש פעל בדבר הטפל הנרמז על ידי מלת מלבד, אז אם הוא פעל עבר, נעשה הדבר הטפל קודם דבר העקרי שבא במאמר, כמו "מלבד הברית אשר כרת אתם בחורב", "מלבד הרעב הראשון אשר היה". ואם הפועל שבא בו הוא פעל עתיד, אז יעשה הדבר הטפל שרמז עליה במלת מלבד אחר הדבר העקרי, כמו "מלבד אשר תשיג ידו", "מלבד איל הכפורים וגו'", שישיב הגזלה קודם ואחר כך יביא הקרבן. ואם בא הפועל בדבר העקרי יתהפך הדבר, שאם הוא פועל עתיד, אז הדבר הנרמז במלת לבד בא קודם לו, "כמו מלבד עולת הבקר", עולת התמיד הוא הקודם, ואחר כך יבואו המוספים. (הכרמל)