מלח   אניה

(ראה גם: אניה, רב החובל)

תלמוד בבלי:

...הספנים (עונתם) אחת לששה חדשים, דברי רבי אליעזר. (כתובות סא ב)

לא ילמד אדם את בנו חמר גמל קדר ספן רועה וחנוני שאומנותן אומנות ליסטים, רבי יהודה אומר משמו... הספנין רובן חסידים... (קדושין פב א)

רש"י:

ממולח - כתרגומו מעורב... ואומר אני שדומה לו (יונה א') וייראו המלחים, על שם שמהפכין את המים במשוטות כשמנהיגים את הספינה כאדם המהפך בכף ביצים טרופות לערבן עם המים... (שמות ל לה)

רמב"ן:

ממולח - רש"י... ועל דעתי נקראו חכמי הספנים מלחים בעבור שהם יודעים טעם הים, כאילו הם המרגישים במליחותו ובמתיקותו, כלומר היודעים מתי יהיה מתוק ונאות להולכי הים, או מתי הוא רע ומר להם, ואין תופשי המשוטות נקראים מלחים, שהרי כתוב בצור "יושבי צור צידון וארוד יהיו שטים לך וכו'", כי הספנים הזקנים יודעי הים הם מלחים, וכתוב "וירדו מאניותיהם כל תופשי משוט מלחיה כל חובלי הים על הארץ יעמודו". הנה הם שלשה, תופשי משוט, והמלחים והחובלים... (שם)

רבינו בחיי:

...הנה יורדי הים הם נכנעים משאר בריות העולם, מפני שהם מסתכנים בנפשותם בלכתם בים, ואין ביניהם ובין המות אלא לוח אחד, וכן לבם ועיניהם אל השמים, כי אינם רואים יבשה כלל אלא שמים ומים, ובעבור זה יחת ויכנע לבם. וכל שכן כשרואים לפעמים מן התנינם הגדולים שבים כשיעור עיר אחת או מדינה אחת, יתפרסם מבריאתם וגודל גופם גודל רוממות השי"ת. ומקרא מלא הוא, "יורדי הים באניות עושי מלאכה במים רבים, המה ראו מעשי ה'". על אחת כמה וכמה כשיש להם צער גדול בים, ורואים שאון ימים ושאון גליהם, כי יסתערו ויתגעשו, ואז יחשבו עצמן מתים, ואז יכנע לבם באמת. ומזה אמרו רז"ל (קדושין פ"ב א') רובן של ספנים חסידים, כי הם מכירים כי לולא רחמי השי"ת אין כל חכמתם ותחבולותם חשובים לכלום... (כד הקמח הכנעה)