מלכי צדק

(ראה גם: שם)

 

ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לא-ל עליון. ויברכהו ויאמר, ברוך אברם לא-ל עליון קונה שמים וארץ. וברוך א-ל עליון אשר מגן צריך בידיך, ויתן לו מעשר מכל. (בראשית יד יח)

תלמוד בבלי:

אמר רבי זכריה משום רבי ישמעאל, ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם, שנאמר והוא כהן לא-ל עליון, כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום הוציאה מאברהם, שנאמר ויברכהו ויאמר ברוך אברם לא-ל עליון קונה שמים וארץ, וברוך א-ל עליון, אמר לו אברהם וכי מקדימין ברכת עבד לברכת קונו, מיד נתנה לאברהם, שנאמר נאם ה' לאדני שב לימיני, עד אשית אויביך הדום לרגליך, ובתריה כתיב נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק, על דיבורו של מלכי צדק, והיינו דכתיב והוא כהן לא-ל עליון, הוא כהן ואין זרעו כהן. (נדרים לב ב)

מדרש רבה:

ומלכי צדק מלך שלם וגו', הדא הוא דכתיב (תהלים מ"ה) ובת צור במנחה פניך יחלו עשירי עם, ומלכי צדק מלך שלם, המקום הזה מצדיק את יושביו, מלכי צדק, אדני צדק, צדק נקראת ירושלים, שנאמר (ישעיה א') צדק ילין בה. מלך שלם, רבי יצחק הבבלי אומר שנולד מהול, הוציא לחם ויין והוא כהן לא-ל עליון, רבי שמואל בר נחמן ורבנן, רבי שמואל אמר הלכות כהונה גדולה גילה לו, לחם זו לחם הפנים, ויין אלו הנסכים, ורבנן אמרי תורה גילה לו, שנאמר לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי (משלי ט'). והוא כהן לא-ל עליון, רבי אבא בר כהנא אמר כל יין שכתוב בתורה עושה רושם חוץ מזה, אמר רבי לוי אף זה לא יצאנו מידו, שמשם קרא עליו ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה. (בראשית מג ח)

ויתן לו מעשר מכל, רבי יהודה בר סימון אמר מכח אותה ברכה אכלו ג' יתידות גדולות בעולם, אברהם יצחק ויעקב, באברהם כתיב (בראשית כ"ד) וה' ברך את אברהם בכל, בזכות ויתן לו מעשר מכל. ביצחק כתיב (שם כ"ז) ואכל מכל, בזכות ויתן לו מעשר מכל, ביעקב כתיב (שם ל"ג) כי חנני אלקים וכי יש לי כל, בזכות ויתן לו מעשר מכל. (שם שם י)

תני רבי ישמעאל בקש הקב"ה להוציא כהונה משם, משום שנאמר ומלכי צדק מלך שלם, כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום, אמר לו אברהם וכי מקדימין ברכת עבד לברכת האדון, הוציא הקב"ה ממנו ונתנה לאברהם, שנאמר נאום ה' לאדני, וכתיב בתריה נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק (תהלים ק"י), על דבורו של מלכי צדק, הדא הוא דכתיב ברוך אברם לא-ל עליון קונה שמים וארץ... (ויקרא כה ו)

תרגום יונתן:

ומלכי צדק - ומלכא צדיקא הוא שם בר נח מלכא דירושלם... (בההיא זימנא הוה משמש קדם א-להא אילעא... (בראשית יד יח)

רש"י:

ומלכי צדק - מדרש אגדה הוא שם בן נח. לחם ויין - כך עושים ליגיעי מלחמה, והראה לו שאין בלבו עליו על שהרג את בניו, ומדרש אגדה רמז לו על המנחות ועל הנסכים שיקריבו שם בניו... ויתן לו - אברהם, מעשר מכל אשר לו, לפי שהיה כהן. (שם)

אבן עזרא:

ומלכי צדק - נקרא כן בעבור שהוא מלך על מקום צדק, ויש אומרים כי הוא שם, ושלם היא ירושלים, והעד "ויהי בשלם סוכו", והוא כהן - כדברי המתרגם, וכן כל כהן, ופירוש "על דברתי מלכי צדק" בספר תהלות, כי כהוגן דבר, ויפה עשה שברך את אברהם תחלה בעבור שהתנדב להושיע אשר נשבו, ואחר כך אמר ברוך השם שעזרו ונתן צריו בידיו. (שם)

רמב"ן:

ומלכי צדק מלך שלם - היא ירושלים, כענין שנאמר "ויהי בשלם סוכו", יקרא גם בימי יהושע אדני צדק, כי מאז ידעו הגוים כי המקום ההוא מבחר המקום באמצע הישוב... והוא כהן לא-ל עליון - להודיע כי אברם לא היה נותן מעשר לכהן לאלהים אחרים, אבל מפני שידע בו שהוא כהן לא-ל עליון נתן לו המעשר לכבוד השם, והרמז לאברהם מזה, כי שם יהיה בית אלקים, ושם יוציא זרעו המעשר והתרומה, ושם יברכו את ה'. ועל דעת רבותינו שאומרים כי מלכי צדק הוא שם בן נח, הלך מארצו לירושלים לעבוד שם את ה', והיה להם לכהן לא-ל עליון, כי הוא אחי אברהם הנכבד, כי ירושלים מגבול הכנעני היא מעולם... ומלכי צדק לא הזכיר ה', אבל אברהם אמר ה' א-ל עליון קונה שמים וארץ... (שם)

רד"ק:

...ונקראו מלכי ירושלים מלכי צדק ואדוני צדק, כי ירושלים מקום הצדק והשלום, לא יסבל עוול וחמס ומעשה תועבה זמן ארוך, לפיכך מקיא החטאים היושבים בה... (שם)

חזקוני:

דבר אחר מלכי צדק הוציא טבל כדי שיפריש אברהם מעשר, כמו שכתוב והוא כהן וגו'. (שם)

עקדה:

וכבר מצאנו מלכי צדק שבא מאצטגנינות זו להכרת מציאותו יתברך, ועל זה אמר קונה שמים וארץ, רוצה לומר פעולה שבבחירה ורצון... (שם ב א)

מהר"ל:

ומלכי צדק - הוא שם, אי אפשר להיות כהן כי אם שם, שנח כשיצא מהתבה נעשה בעל מום שהכישו ארי, והכהן המובחר זהו שם. (שם)

של"ה:

דע כי מלכי צדק היה כהן בכח, ובכח כח היה לוי, לפי מה שקבלנו מהאר"י ז"ל שאהרן הכהן הוא מנשמת מלכי צדק, על כן מלכי צדק כהן לא-ל עליון, ושמואל הנביא שהיה לוי הוא מנשמת אהרן, וזהו שרמז הלא אהרן אחיך הלוי, ומלכי צדק הוא שם בן נח, ותראה רשום שמו של שם שתחילת שם שמואל... (תורה שבכתב תולדות)