מלפפון

תלמוד ירושלמי:

הקישות והמלפפון אינן כלאים זה בזה, רבי יהודה אומר כלאים... אמר רבי יודן בר מנשה דברי חכמים אדם נוטל מעה אחת מפיטמא של אבטיח ונוטעה, והיא נעשית מלפפון... (כלאים א ב, וראה שם עוד)