מלקוח

(ראה גם: בזה, שלל)

תרגום יונתן:

המלקוח - דברתא. (במדבר לא יא)

מלקוחי - למוריגי. (תהלים כב טז)

רש"י:

מלקוחי - החניכים, ולמנחם לשון מלקחים. (שם)

שלל - מן מטלטלין של מלבוש ותכשיטין. בז - היא בזת מטלטלין שאינם תכשיט. מלקח - אדם ובהמה, ובמקום שכתוב שבי אצל מלקוח, שבי באדם ומלקוח בהמה. (במדבר לא יא)

מלבי"ם:

שבי - הוא הנשאר בארצו וקשה לו להמלט אם גבורים שומרים עליו. מלקוח - הוא נלקח לארץ אויב לעבדים... (ישעיה מט כה)

העמק דבר:

השבי - כשהיו עדיין במדין הושיבו האדם בשבי שלא יברחו, ואחר כך קראום גם כן מלקוח, שהלכו לדעת ישראל, וכשבאו אצל משה הושיבום שוב בשבי עד שידעו מה לעשות בהם, ואחר שהרגו גדוליהם הוציאום, ונקראו מלקוח השבי. (במדבר לא יא)