מלקוש

(ראה גם: גשם, יורה, מטר)

ספרי:

...יורה במרחשון ומלקוש בניסן, אתה אומר יורה במרחשון ומלקוש בניסן, או יורה בתשרי ומלקוש באייר, תלמוד לומר בעתו... או מה מלקוש מפיל בתים עוקר אילנות ומעלה סקי, תלמוד לומר יורה ומלקוש, מה יורה לברכה, אף מלקוש לברכה... (עקב מב)

תלמוד בבלי:

...מלקוש, אמר רב נהילאי בר אידי אמר שמואל דבר שמל קשיותיהן של ישראל, דבי רבי ישמעאל תנא דבר שממלא תבואה בקשיה, במתניתא תנא דבר שיורד על המלילות ועל הקשין... (תענית ו א, וראה שם עוד)

רש"י:

...ולשון מלקוש דבר המאוחר, כדמתרגמינן (בראשית ל') והיו העטופים ללבן, לקשיא... (דברים יא יד)

למלקוש - לזמן ארוך, רוב שעותיהם שתיקה, שמתאוים לשמע דברי. (איוב כט כג)

אלשיך:

למלקוש - כן היו דברי, שהוא עיקר הגשם. (שם)