ממולח

(ראה גם: קטורת)

תרגום יונתן:

ממולח - מערב. (שמות ל לה)

רש"י:

ממולח - כתרגומו, מעורב... ואומר אני שדומה לו (יונה א') וייראו המלחים, על שם שמהפכין את המים במשוטות כשמנהיגים את הספינה... (שם)

אבן עזרא:

ממולח - טעם ממולח הוא מלח סדומית, ויש אומרים שחוק או מאד, מגזרת ארץ מלחה. (שם)

רמב"ן:

ממולח - שיהא מלוח במלח סדומית, כמו שאמרו מלח סדומית רובע. ואונקלוס תרגם מעורב, ירצה לומר ממולח נמחק, שיעשה הסמים כולם שחוקים מאד ומעורבים יפה, עד שיהיו נמחים ולא יוכר שם מהם, מלשון "כי השמים כעשן נמלחו"... (שם וראה שם עוד)

חזקוני:

ממולח - מתוקן, כמו דמלח היכלא, או והמלח לא המלחת. (שם)

העמק דבר:

ממולח - הוא עירוב כזה, שאין אפשר להפרישם עוד, וכן לשון מלחים. (שם)