ממרא

(ראה גם: אברהם)

זהר:

באלוני ממרא, למה באלוני ממרא ולא במקום אחר, אלא משום שממרא נתן לו עצה על ברית מילה שלו. כי בשעה שאמר הקב"ה לאברהם שימול את עצמו, הלך אברהם להוועץ עם חבירו, אמר לו ענר, אתה כבר יותר מתשעים שנה, ואתה תצער את עצמך. אמר לו ממרא, זכור את היום שהשליכו הכשדים אותך בכבשן האש, ואותו הרעב שעבר על העולם, שכתוב ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה, ואת אלו המלכים שרדפו אחריהם והכית אותם, והקב"ה הצילך מכולם, ואיש לא יכול לעשות לך רעה, קום עשה מצות רבונך. אמר לו הקב"ה, ממרא, אתה נתת לו עצה על המילה, חייך איני מתגלה אלא בהיכל שלך, שכתוב באילוני ממרא. (וירא יז)

מדרש רבה:

והוא שוכן באילוני ממרא, רבי יהודה אמר במשריא דממרא, ורבי נחמיה אמר בפלטין דממרא. על דעתיה דרבי יהודה אתרא הוא דשמיה ממרא, ועל דעתיה דרבי נחמיה גברא הוא דשמיה ממרא. ולמה נקרא שמו ממרא, רבי עזריה בשם רבי יהודה בשם רבי סימון, שהמרה פנים באברהם, בשעה שאמר הקב"ה לאברהם למול, הלך ונמלך בשלשה אוהביו, אמר לו ענר כבר בן ק' שנה אתה, ואתה הולך ומצער את עצמך, אמר לו אשכול מה את הולך ומסיים את עצמך בין שונאיך, אמר לו ממרא, אלקיך שעמד לך בכבשן האש ובמלכים וברעבון, והדבר הזה שאמר לך למול אין אתה שומע לו, אמר לו הקב"ה אתה נתת לו עצה למול, חייך שאיני נגלה עליו לא בפלטין של ענר ולא בפלטין של אשכול, אלא בפלטין שלך, הדא הוא דכתיב וירא אליו ה' באלוני ממרא. (בראשית פרשה מב יד)

רמב"ן:

...ואלון מורה זהו במקום שכם, ונקרא גם כן אלוני מורה... אבל אלוני ממרא הוא מקום אשר הוא בארץ חברון רחוק מן הירדן. ודע כי בכל מקום שיאמר הכתוב אלוני ממרא, שם ממרא הוא על איש מאמורי שהמקום ההוא שלו, כמו שנאמר "והוא שוכן באלוני ממרא האמורי", וכל אלון מורה ואלוני מורה נקרא המקום ההוא על שם איש ששמו מורה, אבל זה כנעני... וכשיזכיר הכתוב ממרא סתם הוא שם העיר, כמו שנאמר ויבא יעקב אל יצחק אביו ממרא קרית הארבע... כי האיש אשר לו אלוני נקרא על שם העיר... (בראשית יב ו)

תוספות:

באלוני ממרא - רש"י שנתן לו עצה, ותימא שאדם צדיק כמהו ישאל. אלא שאל אם לעשות בצנעה, ואמר לו שיעשה בפרהסיא, ויעשו האחרים אחריו, דבר אחר שהמילה במקום זכרות, או ימול הוא תחילה, ואז יתרצו כל אנשי ביתו. וגם ממרא עצמו נימול, כבהגדות. (שם יח א)

רבינו בחיי:

ממרא האמורי, רק בו נזכר תמיד "האמורי", כי הוא נתן לו עצה על המילה, מלשון אמירה, ומצינו שלשון אמירה במילה, "שש אנכי על אמרתך" (תהלים קי"ט על המילה). (שם יד יג)

עקדה:

באלוני ממרא - שיעץ לו לעזב ביתו ולהמול באוהל על ידו, כדי שישמרהו מאויביו וישרת את החולים. (שם)

רמ"ע מפאנו:

ממרא הוא אבא אומנא בתענית פרק סדר תעניות (כ"א ב'), וממר"א בגימטריא רפ"א, וכל תיקונו של ממרא הוא אבא אומנא, רופא היה, ועיין חסידותו שם. (נ"ל שמעון, מאחר דממרא נתן עצה לאברהם שימול את עצמו ואל יחשש לסכנה כדעת החברים של אברהם, לכך היה רופא מומחה). (גלגולי נשמות פח)

העמק דבר:

בעלי ברית - אמונה, ברית כינוי לאמונה... על כן יצאו עם אברהם וגם בטחו בה'. (שם יד יג)

שפת אמת:

באלוני ממרא - שנתן לו עצה על המילה וכו', ולמה נכתב זה, ומה שבח לממרא שהשיאו למול, כי מה איכפת ליה, אך ודאי הבינו על ידי המילה שנכרת ברית להיות מיוחד הוא וזרעו להשי"ת להיות נבדל מכל האומות, ולזאת לא הסכימו ענר ואשכול, אבל ממרא האמין כי כך צריך להיות, ושאינו כדאי להדמות אליו, והסכים עמו, אף שידע שיתרחק על ידי זה, ועל ידי זה דוקא זכה להתקרב ונגלה בחלקו, והיה לו שייכות על ידי זה הריחוק עצמו... (ויקרא תרל"ד)