ממשח וממרט

תרגום יונתן:

ממושך וממרט - אניסא ובזיזא. (ישעיה יח ב)

אבן עזרא:

ממושך וממרט - שנמשכו לשם ממקומם. (שם)

אברבנאל:

עם ממושך - מן העמים שלא התערב בהם, וממרט - מרטו תמיד ממונו. (שם)