מנגד

(ראה גם: מול, נגד)

מדרש רבה:

מהו מנגד, אמר רבי יצחק ברחוק מיל, שהם אלפים אמה, ומנין דהאי מנגד ברחוק מיל הוא, ילפינן מנגד מנגד, כתיב הכא מנגד סביב לאהל מועד יחנו, וכתיב להלן (בראשית כ"א) ותשב מנגד הרחק כמטחוי קשת וגו', מה להלן מיל אף כאן מיל. ומנין דהאי מנגד דאמר בהגר רחוק מיל, כתיב הכא הרחק, וכתיב להלן אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפים אמה במדה, מה להלן מיל, אף כאן מיל. (במדבר ב ח)