מנע

הכתב והקבלה:

ולא חשכת - חשך נאמר על מניעה ראויה, ומנע על שאינה ראויה. (בראשית כב יב)

מלבי"ם:

פעל מנע מציין מניעה הבאה מחוץ להפועל, שמנעהו מלפעול את אשר ירצה לעשות, ובא על שני פנים, א' אם המניעה היא בקום ועשה על ידי מעשה, ב' אם הדבר ראוי להיות מצד המוסר או הטבע בדרך העולם, ומונע הדבר שלא להיות, יפול גם כן פעל מנע, כי בזה הוא עושה פעולה נגד דת המוסר והטבע, ואף שמונע רק בשב ואל תעשה, הרי הוא כעושה בפועל... (הכרמל)