מנצפך

(ראה גם: אותיות)

תלמוד בבלי:

דאמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא מנצפך צופים אמרום, ותיסברא, והכתיב אלה המצוות, שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה, אלא מיהוה הואי, מידע לא הוה ידעין הי באמצע תיבה הי בסוף תיבה, ואתו צופים תקנינהו, ואכתי אלה המצות, שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה, אלא שכחום וחזרו ויסדום. (שבת קד א)

מדרש תנחומא:

מנצפ"ך האותיות כפולות, צופים אמרום, לך לך רמז נרמז לאברהם, למאה שנה יוליד יצחק, כי עצמת ממנו מאד, רמז נרמז שהוא וזרעו עצומים בשני עולמים, נו"ן ליעקב הצילני נא, ניצל בשני עולמים, פ"ף ליוסף, פקד פקדתי, פקד בעולם הזה, פקדתי לעולם הבא, צ"ץ הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח, זה משיח, וכן הוא אומר והקימותי לדוד צמח צדיק (ירמיה ל"ג)... (קרח יב)