מסטיק

תוספתא:

אין לועסין מסטיכי בשבת, אימתי בזמן שמתכוין לרפואה, אם מפני ריח הפה מותר. (שבת פרק יב)