מסירות נפש

ראה: יהרג ואל יעבור, עבודת ה', קדוש ה'.