מסכה

(ראה גם: אליל, עבודה זרה)

תרגום יונתן:

עגל מסכה - עיגל מתכא. (שמות לב ד)

והמסכה - ושלטון בבלאי מעיק יסגי מרוה. (ישעיה כח כ)

רש"י:

מסכה - לשון מתכות, דבר אחר קכ"ה קנטרין היו בו (בעגל), כגימטריא של מסכה. (שמות לד ד)

אבן עזרא:

מסכה - התוך, כמו הפסל נסך חרש. (שם)

והמסכה - המכסה. (ישעיה כח כ)

אברבנאל:

מסכה - צורה בחכמת הטלסמאות, ואולי נעשו העגלים כן להתמיד המלכות. (מלכים ב יז טז)

מסכה - צורה הנעשית בסתר רב. (ישעיה ל א)

ספורנו:

אלהי מסכה - הם הטלסמאות הנעשות בשעות ידועות בחבור כוכבים מה, ולזה עושין אותן על ידי התוך, למען יעשו כל חלקי אותן הצורות יחדיו באותו רגע, ובם יחשבו עושיהם להשיג קנינים וצרכי הגופות, ואולי יחשוב החושב שאין זה מרד בא-ל יתברך, כשלא יקבלהו העובד עליו כאלוה והוא אמנם היפך רצונו, כי חפץ שלא יפנו עובדיו לעזר זולתו... (שמות לד יז)

אלשיך:

אלהי מסכה - שהוא כמסך, ישתחוה לעומתו ומתכוון למה שאחוריו, וכן אמרו עגל מסכה, ובאמת התכוונו לעבוד לשור העליון שבמרכבה. (שם)

 

אור החיים:

מסכה - אלהים שהם מסכים מבדילים אתכם ממקור החיים, שבעשותו מעשה הגון תשרה על ידו שכינה, ובחטא שורה רוח טומאה על האבר העושה, והוא מסך מבדיל, והפונה לעבודה זרה גורם לעצמו מסך מבדיל. (ויקרא יט ד)

הכתב והקבלה:

צלמי מסכותם - לתרגום אונקלוס מתכתא, ונראה שרוצה לומר הצלמים המכוסים ומסוככים בעצי אשרה, שעומדים תחתם. (במדבר לג נב)

מלבי"ם:

עם שם מסכה על האלילים נקשר גם מושג השלטונות, כמו נסיכי מדין, וזה הוא כפל הלשון "הבוטחים בפסל", נגד אותם שמודים בסבה ראשונה רק שחשבו הפסל כאמצעי, ובטחו בו להשיג מבוקשם על ידו, וכל שכן עוד שיבושו אלה "האומרים להמסכה אתם אלהינו", שכפרו במציאות ה' לגמרי, והיו מיחסים השלטונות והכוח לאלילים לגמרי. (הכרמל)

רש"ר הירש:

ואלהי מסכה - אולי מלשון מסכת, כיסוי, אלוהי מגן נגד האלילים האויבים, או סמלי לאי יציבותם, אפשר לצקת אותם בכל זמן ובכל צורה, בנגוד לאלוקות האמיתית הנתונה באופן אבסלוטי ואין ליצור אותה מתוך פנימיות האדם. (ויקרא יט ד)

העמק דבר:

מסכה - צורה לחברת בני אדם לשמחת מרעות. (שמות לד יז)

ואלהי מסכה - שהעכו"ם היו מתאספים למשתה ונסוך יין, וחושבים שזה מועיל לשלום. (ויקרא יט ד)