מספר   אחד

(ראה גם: אחד, אחדות, אלקים-יחוד, ישראל-אחדות)

אבן עזרא:

והנה אחד סוד כל מספר ויסודו... (שמות ג טו, וראה שם עוד באורך)

העשירי - הנבחר הוא האחד, והי' שוה לו... (ויקרא כז לב)

...ודע אם תחל ממעלה האחד ראש, ואם מלמטה העשירי, וזה סוד הבכור והמעשר, ודע כי האחד אינו בחשבון, וכן העשירי, כי הוא כנגד האחד, כי הוא ראש למחברת השנית, וסוף למחברת הראשונה, וכל שורש בחשבון סמוך אליו מפניו ומאחריו, ובעבור היות הא' והי' עקרים, והאמצעיים ה' וו' הנקראים עגולים, על כן אותיות הנח הם, ומהם השם הנכבד... (דברים יד כב)

מהר"ל:

...כלל הדבר, כי האחד הוא סבה לז' שהם התפשטות הדבר, הוא סבה לז', וכל ז' וז' כל אחד הם ז' בעבור כי אלו הז' שהוציא שער החמשים הם בנבדלים כל אחד ואחד לעצמו, כי השער החמשים נבדל מהם, כדלעיל... (חידושי אגדות ראש השנה כא ב)

מלבי"ם:

היה זה חק קבוע לרבותינו ז"ל, כי לא יבא מספר אחד בנפרד אם לא לאיזה צורך, או להשמר ממקום טעות... ולוג אחד שמן, שהיה בדין שיביא ג' לוגין... על ג' פעמים שכתוב אחת בשנה, להוציא פסח ועצרת וראש השנה... (ויקרא יד ה)

רש"ר הירש:

...אם כן הם ששה היוצאים מן האחד וחוזרים אליו, הששה מסמלים את עולם הבריאה החושני, והא' בקשר אתו את הבלתי גשמי העומד למעלה ממנו, סמל האלוקות... (שמות כה לט)

שני עשרונים - מספר אחד מציין את כלל העדה כיחידה, ושנים הרבוי והשוני שבה, המנחה במספר שנים, כי אין הצבור עשיר כל זמן שיש בו עוד יחיד אביון, אבל העושר והשמחה במספר יחיד אינם נחלת הכלל, לכן הם במספר אחד. (ויקרא כג יג)

...משקלי הכלים מורכבים מהספרות ו' הגשמי, ז' הרוחני, וא' האלוקי... (במדבר ז יג)

חכמה ומוסר:

...והנה לפי זה ניחא הענין של עשרה מיקרי צבור לקדושה, משום דבהתאספם יחד לעבוד את השי"ת מורים שהכל הוא הנכלל בעשר מאמרים לפי המחקרים, ועשר ספירות לפי חכמי האמת, הכל פונים לתכלית אחת, וזה קדושת שמו יתברך, ולכן צריך האדם לקשר תנועותיו בכל המיעוט למעט התנועה בכל האפשרי, להורות כי הכל אחד, דוגמת מלאכים, "ורגליהם רגל ישרה", וכן בנחת רוח, וזה הענין "וקרא זה אל זה", להתאסף יחד, להורות כי כולם פונים לתכלית אחת... (חלק ב סג)