מספר   ארבעים

אברבנאל:

ומה שהמתין נח ארבעים יום עד שליחת העורב, ואחר כך כל פעם שבוע, כי ההנהגה בד' מחנות קדושי עליונים, והגלגל מחולק לד' רבעים, וד' יסודות, ועוד רבות במספר מ', וכן ראה שהגשם והפסקו היו מ' יום כל אחד... (בראשית ח יא)

...ובקש עכשיו על מ' צדיקים, שהוא מספר נכבד, נגד יצירת הולד וימי משה בהר... (שם יח לא)

מהר"ל:

...ונשא בן מ' שנה, שהוא רביעית חייהם של ק"פ שנה, כמו היום י"ח רביעית של ע', וכן החמה מתקרבת אלינו מטבת עד ניסן שהוא רביעית שנה, ורק אז מתחיל לצמח, ועוד שמספר מ' שלם, שיש בו ד' צדדים, ואז ראוי להיות שלם עם זווג שלו, ופחות מכן אין שלמות מספר שהוא מספר מרובע נגד ד' צדדים, וס' הוא שלם נגד ו' קצוות ד' הצדדים ומעלה ומטה, והי' בשלמות התולדות, והיה כל זה ביצחק שמדתו וכל מעשיו בדין, והדין יש בו שלמות... (גור אריה בראשית כו לה)

...כי האל"ף אין לה התפשטות כלל, כי הוא אחד ואין לאחד התפשטות, ואחר כך הד', כי מן הא' שאין לה התפשטות כלל מגיע אל הד', שהד' יש לה התפשטות בארבע רוחות העולם, שכאשר האדם גדל מתפשט כוחו בארץ לד' רוחות, וכאשר עוד מוסיף בנים הוא בא מן הד' שהוא ארבע עד שהוא ארבעים, והיא גם כן ארבע במספר קטון, כי האדם מתפשט לד' רוחות ועוד מתפשט כחו יותר, עד כי התפשטות שלו מגיעה עד המיתה שנרמזת במ"ם הזאת, היא מ"ם סתומה מורה על מיתה סתומה, כי המ"ם היא מיתה... (דרשות, הספד)

כי מספר ארבעים הוא מיוחד, שהוא עולה לעולם הבא השכלי, שהתורה השכלית נתנה במ' יום, וכאשר הוא מ' יום בלא יסורין, שהיסורין הם מסלקין את גופו עד שהוא בן עולם הבא, אז הוא בעולם הזה והוא מסולק מן עולם הבא... וכבר אמרנו כי אלו מ' יום נגד עולם הבא, שבאלו מ' יום שהוא בלא יסורין קבל עולם שלו, שהיה ראוי לו עולם הבא, ונתנו לו חלקו בעולם הזה, שהרי התורה השכלית שהיא ממדריגת עולם הבא, נתן לאדם בארבעים יום, וכן האדם שנוצר בארבעים מפני כי יצירתו היא לעולם הבא... ועוד כי הנשמה ניתנה באדם באלו מ' יום, והנשמה נבדלת, ואל הנשמה ראוי העולם הבא, ולפיכך אם הוא מ' יום בלא יסורין קבל חלקו מן עולם הבא... (נתיב היסורין פרק ג)