מספר   חמשה

אבן עזרא:

והאמצעים של מספר י' הם ה' וו', וארבעתם הם הנכבדים אהו"י, וכל מספר מרובע ששם אחד נוסף על המרובע כך יש בשרשו, ואלו שומרים צורתם במרובעת, (רוצה לומר א' פעם א' הם א', ה' פעם ה' הם כ"ה, הה"א נשמרת וכו')... (שמות ג טו, וראה שם עוד)

מהר"ל:

ראה מספר- ארבעה, גבורות ה' פרק כג ופרק כו.

...ודבר זה תמצא בכמה מקומות, כמו שאמרו הפוסע פסיעה גסה נוטל אחד מחמש מאות ממאור עיניו שבאדם, והטעם הזה ידוע למבינים, והוא שתמצא חמש אורות בפרשת ויהי אור, שתראה מזה כי אל האור שייך חמש... (נצח ישראל פרק יז)

...וביאור ענין זה, כאשר שותה יין בד' מיני זמר, הרי דבר זה חמשה מיני שמחה, כי היין עצמו הוא החמישי, ולכך מביא חמשה פורעניות לעולם, כי כאשר חוטא במדת הדין לגמרי, ושותה יין בד' מיני זמר, וכבר ידוע כי חמשה מתייחס למדת הדין, כנגד יד ה' הויה במקנך, וכתיב שם בסוסים ובחמורים בגמלים בבקר ובצאן וגו', ולכך מביא חמשה פורעניות לעולם, מפני כי מדת הדין הקשה שולטת כאשר יחטא במדת הדין, כמו שהתבאר... (נצח ישראל פרק כג)

ולכך יאמר הכתוב על הפירוד והחילוק כי בארבע רוחות פרשתי אתכם, וזה מפני כי ד' רוחות הם מחולקים ומפורדים, ולכן החמישי שהוא בין הארבע הוא מחבר ומקשר מספר ארבע, שהוא מספר מחולק ומפורד, כי כל אמצעי בשביל שהוא אמצעי מקשר ומחבר הכל, ולכך נקראו חמשה אגודה, וקרא דכתיב ואגודתו על ארץ יסדה, מדבר בחמשה, שהחמשה הוא האגוד המקשר והמחבר הארבעה המחולקים, ומפני זה השכינה עם חמשה ביותר, כי מאחר שמספר חמשה הוא מספר מחובר ומקושר, ואינו דומה אל הארבעה שהם מחולקים, והוא יתברך כולל הכל, והאגודה היא כוללת הכל ומקשרת הכל... (דרך חיים פרק ג ו)

וראה גם מנין, גבורות ה' פרק נח.

רש"ר הירש:

חמש ידות - בסיפורי מצרים בולט מספר חמש במקום מספר שבע שאנו מוצאים בחוג היהודי... אולי זה בא מהשקפת העולם השונה, בהשקפת העולם האלילית העולם הוא מושלם מבריאתו, שעל זה ברא מספר עשר שחמש הוא מחציתו, אך בהשקפת העולם היהודית העולם עוד לא נשלם, והמספר שבע מציין אותו... (בראשית מג לד)

...עשר הוא מספר של עדה שלמה, ואם כן חמש הוא חצי של שלמות... (ויקרא ז יז)