מספר   חמשים

אברבנאל:

ואמר חמשים, מספר נכבד וקדוש מאד, מנין השכלים הנבדלים, היובל, שנות הלוים, ועוד... (בראשית יח כג)

מהר"ל:

...ולפיכך צריך הספירה עד חמשים, כי אז בא הוא למדרגת התורה שהיא שכל נבדל, כי התורה היא משער החמשים, שהוא נבדל מן האדם, ולפיכך מספר החמשים ראוי אל המעלה הנבדלת השכלית, כי מספר זה שהוא חמשים נבדל מן המספר הקודם, וראוי לקבל אז התורה השכלית, שהיא נבדלת מן הגוף. ודבר זה ברור, אין ספק למי שמבין דברים אלו, ולפיכך צריך לספור על החמשים, ואין החמשים בכלל הספירה, כי אם היה גם כן בכלל הספירה, היה משותף עם התשע והארבעים, ודבר זה אינו, כי אז היה בכלל תשע וארבעים, רק הוא נבדל לעצמו, כמו השכל שהוא נבדל... (תפארת ישראל פרק כה)

ראה עוד מספר-שבעה, חידושי אגדות ראש השנה.