מספר   טו

רבינו בחיי:

ויש לך לדעת כי כלל הדברים שבפרשה זו שהזכיר הכתוב תורה הן ט"ו, כי הבשמים והסמים הכל אחד, וכנגדן מצינו בפסוק בראשית ט"ו הברות מן הנקוד חוץ מהעבדים (נקודות, חוץ מהשואין וחטף), כי המשכן דוגמת בריאת העולם, וטעם הדבר בבריאת עולם ובמשכן, כדי לרמוז מה שכתוב (ישעיה כ"ו) "כי בי-ה ה' צור עולמים", גם כנגדן נמצאו ט"ו פעמים ת"ק בשבעה רקיעים, כי כל רקיע ורקיע ת"ק, ובין רקיע ורקיע ת"ק, הרי י"ג פעמים ת"ק, ויש למעלה מראשי החיות רקיע שהוא ת"ק, הרי י"ד פעמים, ורגלי החיות ת"ק הרי ט"ו... כנגדן תקנו חכמי האמת בישתבח ט"ו שבחים שיש בו, ובאחרונה אנו אומרים לשמך הגדול, וכנגדם תקנו ט"ו שבחים באמת ויציב, שכל השבח ההוא נקשר בווי"ן, חוץ ממלת אמת שהיא בראש, והוא שמו של הקב"ה, כענין שנאמר (ירמיה י') "וה' אלקים אמת", כנגדן אמר דוד ט"ו שבחים להקב"ה, (דברי הימים א' כ"ט) לך ה' הגדולה והגבורה וגו', וכנגדן הזכיר ט"ו פעמים שיר המעלות, וכנגדן מצינו ט"ו תיבות בפסוק (דברים כ"ו) את ה' האמרת היום, וכנגדן ט"ו תיבות בברכת כהנים. (שמות כה ז)

מהר"ל:

כמה מעלות טובות... וכלם הם ט"ו מעלות, וחשבון זה אל תאמר שהיה במקרה כלל, כי החשבון ומספר זה נמצא שהיה מעזרת נשים לעזרת ישראל ט"ו מעלות, והם בעצמם נגד ט"ו שיר המעלות בספר תהלים, והירח שהיא עולה חמשה עשר ימים עד תכלית מלואה, שכל זה ראיה שההתעלות היא חמשה עשר מעלות ולא יותר, והוא נגד שם י"ה שעולה חמשה עשר במספר, וזה כי בשם י"ה ברא בו שני עולמים, העולם הזה והעולם הבא, שנאמר כי בי"ה ה' צור עולמים, ומאחר שבשם הקדוש הזה ברא שני עולמים, תוכל לדעת כי המעלות מגיעים עד חמשה עשר לא יותר, כי בכח השם הזה ברא הכל, לפיכך עלוי העולם עד חמשה עשר, לכך כל עלוי והתעלות הוא עד חמשה עשר, כי כל עלוי דומה כמו עלוי העולם... כן יש לדעת כי מדריגת הנשים היא המדריגה היותר שפלה נוטה אל החמריות, ועד עזרת ישראל ט"ו מעלות, כי בין המעלה החמרית ובין המעלה הנבדלת ט"ו מעלות... לפיכך אמרו שם כאשר ירדו מן המעלות הפכו פניהם אל המקדש ואמרו לי"ה עינינו, הולכים אחר הקב"ה המתעלה על כל המעלות, ועליון על כל, ואלו ט"ו מעלות נחלקות לג' חלקים... (גבורות ה' פרק נט)

כלי יקר:

וזה - ...יש כאן הרבה פעמים מספר ט"ו, לומר שנחתם גזר דין על הזנות, שפוגם בשם י"ה שבין איש ואשה, ויוצא מהם אש, כמו שאמרו ברותחין נידונו, וכן נוספו לחזקיה ט"ו שנה כשעסק בפריה ורביה, וזה שאמרו חז"ל כשבנה דוד שיתין בקש תהום להציף, ואמר ט"ו שיר המעלות לומר שישראל גדורים מעריות ואין לתהום להציפם, ולכן היו ט"ו מעלות מעזרת ישראל לעזרת נשים... (בראשית ו טו)