מספר   יא

מהר"ל:

ראה מספר-עשרה, תפארת ישראל פרק נד.

כלי יקר:

וענו הלוים - י"א קללות כאן נגד אותיות ו"ה שהם לעולם הנעלם, שבקש ליצור העולם בי' שהיא מדת הדין, וראה שאינו מתקיים וכו', כמו כשכתב רבינו בחיי, ועל כן אמרו הנותן פרוטה לעני מתברך בו' ברכות, שהעולם הזה נגבל בו' קצוות... וגם הקללות באו במספר י"א המורה על הרחמים, ועל כן תוכחות בברכת כהנים מתחילות בו' ונגמרות בה'... (דברים כז טו)

ר' צדוק:

ראה מספר ז'.