מספר   יג

מהר"ל:

י"ג ווין נאמרו ביין... ודע כי הטוב הגמור הוא שלשה עשר, ודבר זה בארנו במקום אחר, שהם כנגד י"ג מדות שהם מדת טובו של השי"ת, שהם שלשה עשר מדות טובו, ודבר זה בארנו אצל רבי אלעזר בן פדת... (חידושי אגדות סנהדרין ע א)