מספר   שמונים

(ראה גם: מספר-שמונה)

מהר"ל:

ויש לך לדעת, כי מה שחשיב בירושלמי ובספרי כהנים גדולים, היה זה ראוי שיהיו משמשים שם שמונים כהנים גדולים, שהרי הכהן הגדול משמש בשמונה בגדים, כידוע, ומזה תדע כי מעלת הכהנים מספר זה, כי שמונים ושמונה הכל אחד, רק כי כל מדריגה ומדריגה עד השמינית כוללת עשר, והם שמונים... (באר הגולה באר ו)