מספר   שנים

אבן עזרא:

...והנה אחד סוד כל מספר ויסודו, שנים תחילת הזוגות, שלשה תחלת הנפרדים... (שמות ג טו)

שני - בארתי במאזנים שמ"ם שנים עשר דבק, והטעם שנים ועשר, ונסמך לקצר, וכאן חסרה המ"ם... (במדבר ז ג)

מהר"ל:

...ועוד למה הקדים דוקא שתי שנים לא פחות ולא יותר (להגלותם), כי דבר זה מפני כי שתי שנים הם כמו גבול וסוף של זמן "ונושנתם", והגבול בכל דבר נבדל מן הדבר עצמו, ואינו בחזקו ובתוקפו בגבול כאשר הוא בעיקר... וטעם כי ב' שנים הם גבול מפני כי מספר שלש שנים הם חשובים ביותר, כמו שתמצא כי חזקת הבתים ג' שנים, לכך מספר ג' אינם גבול רק מספר שתי שנים שאינם נחשבים בעצמם לענין חזקה הם נחשבים גבול, וכיון שגלו שתי שנים קודם ונושנתם, ולא היו שם כל מה שראוי שיהיו שם, עדיין שם הארץ עליהם אף בגלותם ממנו... (נצח ישראל פרק כד)

...ודבר זה ביארו חכמים בחכמתם במה שאמרו כי לכך לא נאמר כי טוב בשני של בריאת עולם, שבו נברא גיהנם, וזה כי הגיהנם אין בו שלימות, שאלו היה בו שלמות, לא באו שם הרשעים שאינם שלמים בעצמם, וכל מספר בעולם יש בו שלמות, חוץ ממספר שנים, וזהו כי האחד הוא שלם בעצמו, שאין באחד חלוק כלל, ודבר שאין בו חלוק הרי הוא שלם, ודבר זה מבואר, והשנים אין בו שלמות כלל, כי אי אפשר לחבר קצה אל קצה על ידי שני קוים, שזה נקרא שלמות כאשר תתחבר הראש בסוף שאז הוא שלם, בעבור שלא תוכל להוסיף עליו דבר, אבל בשלשה קוים נעשה שלם, שתחבר הסוף בראש כזה (משולש), ומכל שכן למעלה ממספר זה, אבל שנים לא תוכל לחבר הסוף בראש שיהיה שלם, ונמצא פגם כזה, ולפיכך השנים חסר שלימות, ומזה נמשך הגיהנם שהוא הבלתי שלם... ולפיכך אף מלאכת המים התחיל ביום שני ולא הושלם, כי זהו ענין השניות שאין בו השלמה למי שיבין את זה, ולכך אמרו גם כן כי לכך לא נאמר כי טוב ביום השני, לפי שנבראו בו המים ולא נגמרו, כי אין הדבר טוב רק כאשר הוא שלם... (תפארת ישראל פרק יח, וראה עוד מספר-שלשה)

רש"ר הירש:

...ג' הוא מספר המשפחה, איש אשה וילדים, ב' הוא מספר החברה, שניהם יחד הם מספר ה'... (ויקרא כז ח)