מספר   ששים

(ראה גם: מספר-ששה)

מהר"ל:

...וחשבון זה אמרו חז"ל גם כן על רבוי בכל מקום, כמו שפרשו התוספות פרק החובל אצל ששים רהיטי רהוט, כי החשבון הזה הוא על רבוי, וכן ששים תכלי מטי לככי דחזי אכלי ואינהו לא אכלי, וכן הרבה מאד. ולפיכך ששים רבוא עיירות וכל אחת היה בהם כיוצאי מצרים, שהם ס' רבוא, הרי כי חשבון זה היה לטור מלכא תמיד, מחמת כי החשבון הזה ראוי לרבוי, והם היו מבורכים ברבוי... כי מספר ס' שהוא מספר הראוי לטור מלכא יסוד התחלת המספר הזה הוא ששה, בעבור כי העשרה נחשבים כמו אחד, שהרי אתה מונה עשרה עשרים שלשים ארבעים וחמשים, כמו שאתה מונה אחד שנים וכו', לכך מספר ס' נכלל במספר ששה, ומספר ששה נכלל במספר שלשה, שהם כפולים, כי מספר ששה הם כנגד ששה קצוות, אשר הם המעלה והמטה צפון דרום מזרח מערב, ואלו הם זוגות כמו שמבואר, ולכך שלשה מן מספר ששים כפולים, כי יסוד מספר ס' הם שלשה, והם כפולים, מזה תבין שיש בברכת כהנים ס' אותיות וג' פסוקים, כי התחלה ויסוד אלו הששים הם שלשה... (נצח ישראל פרק ו)

ראה עוד מספר-ארבעים, גור אריה בראשית כו לה.

בין כתיפיו של שמשון ס' אמה, שרוצה לומר כי כח ששים כחו, ובארנו כי מספר ששים שהוא מספר שלם, וכחו של אדם הסובל המשא הוא בין כתיפיו, לכך יאמר כי היה בין כתיפיו של שמשון ששים אמה, כלומר כח שלם נושא הכל. ותדע עוד כי כח הגבורה מיוחד לששים בפרט, כדכתיב ששים גבורים סביב לה (שיר השירים ג')... (חידושי אגדות סוטה י א)

...כי דרך למנקט מספר זה על רבוי שהוא בשלימות, ובשביל כך במספר ששים בטל הכל, וזה מפני החמשים אם יתוסף אחד אינו בטל אצלו, כי גם חמשים אינו מספר שלם, והוא חלק, ואין חלק בטל אצל חלק, אבל ששים הוא מספר כללי שלם, ולכך בטל החלק אצל ששים... (שם בבא בתרא עג ב)