מספר   ת

רבינו בחיי:

ארבע מאות שנה - טעם המספר הזה בגלות מצרים לא נודע... אמנם אם תדקדק תמצא כי המספר הזה נזכר ברוב המקומות אצל עין הרע, כי עין רע מספרו ארבע מאות, ואות תי"ו תכלית כל האותיות, ולכן עין הרע מכלה הכל, ולפי שנתוסף באברהם אות ה"א, שהיה מדת הדין, לכך הר"ע ששלטה בו עינו של שטן... וכן תמצא בעפרון החתי שהיה לו עין הרע, וכן עפרו"ן בגימטריא עי"ן ר"ע, כמו שהזכיר ארבע מאות, וכן תמצא בעשו המתפרנס ממדתו של יצחק שהוא מדת הדין, שהיה לו עין רע, ודרשו רז"ל (בראשית ל"ב) "ורוח תשימו בין עדר ובין עדר", למה אמר יעקב כן, כדי להשביע עינו של אותו רשע, וכתוב (שם) "ועמו ארבע מאות איש"... (בראשית טו יג)

מהר"ל:

...עתה בא לספר שהיו שלימים במעלה השכלית, שהיו בהם ד' מאות בתי כנסיות, ובכל אחד היו ארבע מאות מלמדי תינוקות, וכל א' מלמד ארבע מאות נערים להשפיע אל הנערים החכמה, והיו ראוים אל החכמה מצד שלא היו בעלי חומר, לכך היו בה ארבע מאות בתי כנסיות וכו', ודברים אלו גדולים מאד, כלל הדבר, חכמים ז"ל באו לבאר ענין ביתר ומדריגתו בדברים אשר נתבארו לך פה, ואי אפשר לפרש יותר, וכבר אמרנו לך פעמים הרבה, שכל מקום שזכרו חכמים מספר גדול כזה בענין מה, ואם היה לפעמים מניעה מצד מה שיהיה המניעה, מכל מקום מצד עצמם היו מוכנים אל אותה המעלה, כמו שזכר שהיה שם ארבע מאות בתי כנסיות וכו'... (חידושי אגדות גיטין נח א)