מעון

(ראה גם: שמים)

תלמוד בבלי:

...ריש לקיש אומר שבעה (רקיעים הם), ואלו הן, וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות... מעון שבו כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה וחשות ביום מפני כבודן של ישראל... (חגיגה יב ב)

מדרש רבה:

...אמר רבי יצחק כתיב (דברים ל"ג) מעונה אלקי קדם, אין אנו יודעים אם הקב"ה מעונו של עולמו ואם עולמו מעונו, מן מה דכתיב (תהלים צ') ה' מעון אתה, הוי הקב"ה מעונו של עולמו, ואין עולמו מעונו. אמר רב אבא בר יודן לגבור שהוא רוכב על הסוס וכליו משופעים אילך ואילך, הסוס טפילה לרוכב... (בראשית פרשה סח י)

ילקוט ראובני:

ויקר אלקים אל בלעם ויאמר, רקיע ה' הוא מעון, לפי שבמעון יש ז' מזבחות, שכנגדן בנו האבות העולם ז' מזבחות... (במדבר בלק)

תרגום יונתן:

מעון - דמדור בית שכינתך בשמיא... (תהלים צ ב)

רש"י:

מעון - מנוס. (שם)

מעונה - למעון הם השחקים לאלקי קדם, שקדם לכל אלקי אלקים, וברר לו שחקים לשבתו ומעונתו... (דברים לג כז)

אבן עזרא:

מעונה - דע כי מעון כמו סוכה, והעד "ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון", והטעם כי מעונה שלך הוא אלקי קדם, כמו "עליון שמת מעונך" ועוד, ולעולם המעון למעלה על החוסה בו, והמקום למטה... (שם)

רמב"ן:

...ולי נראה כי מעונה היא החכמה, ותוספת הה"א רמז לה' שמות שיש לנשמה, אלקי קדם, ומתחת זרועות עולם, ואינם סמוכים... ואמרו מעונה אלקי קדם, הוא מעונו של עולמו ואין עולמו מעונו... (האמונה והבטחון פרק טו ועיין שם עוד)

רד"ק:

מעון - מקום ומחסה. (תהלים צ ב)

רבינו בחיי:

...וקצת מחכמי הקבלה אמרו, כי יש למעלה מערבות רקיע שמיני ששמו מעון, ושם נהרי שמחה, ולכך אנו אומרים שהשמחה במעונו, ולמעלה ממנו רקיע תשיעי ששמו מכון, ושלשתם יחד נקראים ערבות. והנה חיות הקדש הם באותו רקיע שביעי ששמו ערבות, והרקיע ששמו מעון נטוי על ראשיהם, וכסא הכבוד שעליו השכינה הוא התשיעי, ששם מכון הנקרא ערבות גם כן... (שמות כה יח)

...ועל דרך הקבלה מעונה אלקי קדם, תוספת הה"א רומזת על מדת הדין, כי מעון מדת רחמים ומעונה מדת הדין, ומפני זה הזכיר מזה כאן מעונה, ואמר במקום אחר (תהלים צ') מעון, כי שם ידבר משה בתפלה, ולכך הזכיר מעון שהוא רמז למדת רחמים, אבל כאן שהוא צריך לרמוז על מדת הדין, לגרש האויבים ולהשמידם, הזכיר מעונה בתוספת ה"א, שהיא רמז לה"א ראשונה שבשם, שהוא אלקי קדם... (דברים לג כז)

כלי יקר:

השקיפה - ...ומעון מיוחד לשמחה, על כן אומרים בו שירה... (דברים כו טו)

מלבי"ם:

שם מעון מציין מקום דירה, ולרוב בא שם מעון (כשאינו מציין מעון החיות טורפי טרף) על מעון הרוחני, ועל בית המקדש ששם מעון השכינה... (הכרמל)

העמק דבר:

...ומעונה משמע דירה קבועה, אבל בלא ביתו ממש. (שם)

תורה תמימה:

מעון - אולי הוא מיוחד לשפע ברכות, וכן בתהלים צ' "מעון אתה היית לנו", וכן צריך לומר בברכת מעין שבע "מעון הברכות", ד"מעין הברכות" קשה. וכן מצאתי בסדור נוסח תימן. (דברים כו טו)