מעין

(ראה גם: באר, מים, עין)

ספרא:

אילו אמר מקוה מים יהיה טהור, יכול אפילו מילא בכתיפו ועשה מקוה בתחילה יהיה טהור, תלמוד לומר מעין, מה מעין בידי שמים, אף מקוה בידי שמים, אי מה מעין שאין בו תפיסת ידי אדם, אף מקוה שאין בו תפיסת ידי אדם, יצא המניח קנקנים בראש גגו לנגבן ונתמלאו מים... אי מה מעין מטהר בכל שהוא, אף מקוה מטהר בכל שהוא, תלמוד לומר אך מעין, המעין מטהר בכל שהוא, והמקוה בארבעים סאה... אי מה מעין מטהר בזוחלים אף מקוה מטהר בזוחלים, תלמוד לומר אך מעין... (שמיני-יין ושכר פרשה ט)

ספרי:

ומתהום רובצת תחת, מלמד שהיתה (ארצו) מרובצת במעינות. (ברכה שנג)

תלמוד בבלי:

אמר רב מעין המטלטל טהור, וזהו בארה של מרים. (שבת לה א)

...אמר רבי ונראין דבריהן מדברינו, שביום מעינות צוננין ובלילה רותחין. תניא רבי נתן אומר בימות החמה חמה מהלכת בגובה של רקיע, לפיכך כל העולם כולו רותח ומעינות צוננין, בימות הגשמים חמה מהלכת בשיפולי רקיע, לפיכך כל העולם כולו צונן ומעינות רותחין. (פסחים צד ב)

אמר רבי פנחס משום רב הונא צפוראה מעין היוצא מבית קדשי הקדשים בתחילה דומה לקרני חגבים, כיון שהגיע לפתח היכל נעשה כחוט של שתי... (פסחים עז ב, וראה עוד בית המקדש-נחל)

מעין של בני העיר, חייהן וחיי אחרים חייהן קודמין לחיי אחרים, בהמתם ובהמת אחרים, בהמתם קודמת לבהמת אחרים... (נדרים פ ב)

תנו רבנן, עשרה תנאים התנה יהושע... ומעין היוצא בתחלה בני העיר מסתפקין ממנו, אמר רבה בר רב הונא ונותן לו דמים, ולית הלכתא כוותיה. (בבא קמא פא ב)

...אמרו כלום אנו צריכין לו אלא לטיפה של גשמים, יש לנו נהרות ומעינות שאנו מסתפקין מהן... אמר רבי יוחנן שלשה נשתיירו מהם, בלועה דגדר, וחמי טבריא, ועיניא רבתי דבירם... (סנהדרין קח א)

תנו רבנן, אין מושחים את המלכים אלא על המעיין, כדי שתמשך מלכותם, שנאמר ויאמר המלך להם קחו עמכם את עבדי אדוניכם והורדתם אותו אל גיחון... (הוריות יב א)

...מעין שהוא יוצא מתוך השדה של הקדש לא נהנין ולא מועלין, יצא חוץ לשדה נהנין ממנו. (מעילה יג ב)

תלמוד ירושלמי:

משקין בית השלחין במועד ובשביעית בין ממעין שיוצא בתחילה בין ממעין שאין יוצא בתחילה... ניחא מעין שלא יצא בתחילה מעין שיוצא בתחילה ולא טריח הוא, אלא כרבי מאיר, דרבי מאיר אמר משקין ממנו אפילו בית הבעל, אמר רבי יוסי דברי הכל כשהיה אחד ונעשה שנים או שהיו מימיו מועטין ונתרבו... (מועד קטן א א, וראה שם עוד)

מעין שהעבירו על גבי השוקת פסול, העבירו על גבי שפה כל שהוא כשר חוצה לה, שהמעין מטהר בכל שהוא, העבירו על גבי בריכה והפסיקו הרי הוא כמקוה, חזר והמשיכו פסול לזבים ולמצורעים ולקדש בהן מי חטאת עד שידעו שיצאו הראשונים... מעין שהוא משוך כנדל, ריבה עליו והמשיכו הרי הוא כמו שהיה, היה עומד וריבה עליו והמשיכו שוה למקוה לטהר באשבורן, ולמעין להטביל בו בכל שהוא. (מקואות פרק ה א, וראה שם עוד)

מדרש רבה:

...אמר רבי יוחנן נראין דברי רבי יהודה בר אלעאי דהוא אמר (גלגל חמה ולבנה) מאחורי הכיפה ולמעלן בימות החמה, שכל העולם כולו רותח ומעינות צוננין, ומלהון דרבנן דאמרין מאחורי הכיפה ולמטה בימות הגשמים, שכל העולם כולו צונן ומעיינות פושרין... (בראשית ו יג)

ויסכרו מעינות תהום, אמר רבי אלעזר לרעה, (בראשית ז') ביום ההוא נבקעו כל מעינות, אבל לטובה ויסכרו מעינות תהום, אבל לא כל מעינות, חוץ ממעין טבריה ואבלוניס ומערת פמייס... (שם לג ה)

מדרש תנחומא:

ויחל העם לזנות, יש מעינות שמגדלין גבורים, ויש שמגדלין חלשים, ויש מגדלות נאים ויש מכוערים, ויש צנועין ויש שטופין בזמה, ומעין שטים של זנות היה, והוא היה משקה סדום, אתה מוצא שאמרו איה האנשים וגו' הוציאם אלינו ונדעה אותם (בראשית י"ח), ולפי שנתקלל אותו מעין עתיד הקב"ה ליבשו, שנאמר (יואל ד') ומעין מבית ה' יצא והשקה את נחל השטים... (בלק יז)

 

פרקי דרבי אליעזר:

...וכל המעינות עולין מן התהומות להשקות כל הבריות, רבי יהושע אומר עוביה של ארץ מהלך ששים שנה, ותהום אחד שהוא אצל גיהנם נובע ומוציא מים חמים תענוג לבני אדם. אמר רבי יהודה פעם אחת בכל חודש וחודש סלונות עולין מן התהומות ומשקין את כל פני האדמה... (פרק ה, וראה שם עוד)

רש"י:

אך מעין ובור - המחוברים לקרקע אין מקבלין טומאה, ועוד יש לך ללמד יהיה טהור - הטובל בהם מטומאתו, ונוגע בנבלתם יטמא - אפילו הוא בתוך מעין ובור ונוגע בטומאתם יטמא. (ויקרא יא לו)

מלבי"ם:

מעין - נובע ומימיו מתפשטים, עין מימיו מכונסים, וגם באר נובע אבל בעומק. (ויקרא יא לו)

יש הבדל בין שם מעין ובין שם עין, עין מציין מים הנמצא בעומק האדמה עד שלא יתפשטו חוצה לה, כמו ותרד העינה ותשאב, שירדה בעומק, ומעיין מציין נביעת המים והתפשטותם חוצה מסביב על פני האדמה, בין שהעומק סביבו מעט או רב, כמו שכתוב ומעין יצא וגו', יפוצו מעינותיך חוצה, שהוא התפשטות המים לחוץ, ושניהם הם בטבע, ולא כבאר העשויה בידי אדם. (הכרמל)