מערה

תלמוד בבלי:

תא שמע, שבת בעיר, אפילו היא גדולה כאנטיוכיא, במערה אפילו היא כמערת צדקיהו מלך יהודה, מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה, קתני עיר דומיא דמערה, מה המערה חריבה, אף עיר חריבה... אלא אימא מערה דומיא דעיר, מה עיר ישיבה, אף מערה ישיבה... (עירובין סא ב)

...רבי יהודה אומר במערה הולך אחר פתחה, באילן הולך אחר נופו... (מכות יב ב)

ראה גם ערך הר הבית.