מעשים טובים

(ראה גם: אדם-חברו-מעשה, גמילות חסדים, חסד, מצוה-מעשה, צדקה, תשובה)

תלמוד בבלי:

מרגלא בפומיה דרבא, תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים, שלא יהא אדם קורא ושונה ובועט באביו ובאמו וברבו ובמי שהוא גדול ממנו בחכמה ובמנין, שנאמר ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם, לעושים לא נאמר, אלא לעושיהם, לעושים לשמה, ולא לעושים שלא לשמה, וכל העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא. (ברכות יז א)

אמר רבי אלעזר גדולה תפלה יותר ממעשים טובים, שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבינו, אף על פי כן לא נענה אלא בתפלה, שנאמר אל תוסף דבר אלי, וסמיך ליה עלה ראש הפסגה... תנו רבנן ארבעה צריכים חיזוק, ואלו הן, תורה, ומעשים טובים, תפלה ודרך ארץ. תורה ומעשים טובים מנין, שנאמר רק חזק ואמץ מאד לשמור ולעשות ככל התורה, חזק בתורה, ואמץ במעשים טובים... (שם לב ב)

...שכל העולה לגרדום לידון, אם יש לו פרקליטין גדולים ניצול, ואם לאו אינו ניצול, ואלו הן פרקליטין של אדם, תשובה ומעשים טובים... (שבת לב א)

אמר רב הונא מאי דכתיב שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך, והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט... ריש לקיש אמר עד כאן לדברי תורה, מכאן ואילך למעשים טובים, (על כל מה שלמדת סופך ליתן את הדין אם לא תקיים). (שם סג ב)

...אחינו, לא שק ותענית גורמים, אלא תשובה ומעשים טובים גורמים, שכן מצינו באנשי נינוה... (תענית טז א)

החכמה תעוז לחכם, זו תשובה ומעשים טובים... (נדרים לב ב)

דבר אחר הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה, ועתדה בשדה לך זה גמרא, אחר ובנית ביתך אלו מעשים טובים... (סוטה מד א)

...שלח לה, נהי דבתורה גדול ממני, אבל במעשים טובים מי גדול ממני, שלחה ליה, בתורה מיהא גדול ממך לא ידענא, במעשים ידענא, דהא קביל עליה יסורי. (בבא מציעא פד ב)

אמר רב כלו כל הקיצין, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ובמעשים טובים... (סנהדרין צז ב)

...מכאן אמר רבי אלעזר המודעי, המחלל את הקדשים, והמבזה את המועדות, והמפר בריתו של אברהם אבינו, והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, והמלבין פני חבירו ברבים, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא... (שם צט א)

רבי אליעזר בן יעקב אומר... תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. (אבות ד יא)

הוא היה אומר (רבי יעקב), יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא... (שם שם יז)

מדרש רבה:

...ושלא יהו הרשעים אומרים, כלום הצדיקים חיים אלא שהן מסגלין מצות ומעשים טובים, אף אנו נסגל מצוות ומעשים טובים, נמצאת עשיה שלא לשמה. (בראשית ט ו)

...שאין שמן אלא תורה, ואין שמן אלא מעשים טובים, וכן הוא אומר לריח שמניך טובים שמן תורק וגו'. (ויקרא ג ז)

זהו שאמר הכתוב כל עמל אדם לפיהו, אמר רבי שמואל בר אמי, מה שסיגל אדם מצות ומעשים טובים אינו מספיק להבל היוצא מפיו... אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, כל מה שסיגל אדם מצות ומעשים טובים לפיו ולא לפי בנו ולא לפי בתו, ורבנין אמרי לפיהו ולא לריח רע, לפי שהנפש הזו יודעת כל שיגיעה לא לעצמה יגיעה, לפיכך אינה שביעה למצוות ומעשים טובים... (שם ד ב)

דבר אחר אני חבצלת השרון, אני היא שהייתי חבויה בצלן של מצרים, ולשעה קלה כנסני הקב"ה לרעמסס, והרטבתי מעשים טובים כשושנה... (שיר השירים ב א, וראה שם עוד)

כפלח הרימון רקתך, ריקנין שבכם רצופים מצות ומעשים טובים כרמון הזה... (שם ד ה)

...מה יפית במעשים טובים, ומה נעמת בעולם הזה... (שם ז יב)

אין טוב באדם שיאכל ושתה, רבי תנחומא אמר רבי נחמן בריה דרבי שמואל בר נחמן ורבי מנחמא, ואמרין לה רבי ירמיה ורבי מיישא בשם רבי שמואל בר רב יצחק, כל אכילה ושתיה שנאמר במגילה הזאת בתורה ובמעשים טובים הכתוב מדבר. (קהלת ב כו)

אבות דרבי נתן:

רבי אלעזר בן עזריה אומר... אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה, למה הוא דומה, לאילן שעומד על המים ענפיו מוערין ושרשיו מרובין, אפילו ארבע רוחות העולם באות ונושבות בו, אין מזיזין אותו ממקומו, שנאמר (תהלים א') והיה כעץ שתול על מים וגו', אדם שאין בו מעשים טובים ולמד תורה למה הוא דומה, לאילן שעומד במדבר, ענפיו מרובין ושרשיו מועטין, כשרוח נושבת בו עוקרתו והופכתו על פניו, שנאמר (ירמיה ט"ז) והיה כערער בערבה וגו'... (פרק כב א)

אלישע בן אבויה אומר, אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה למה הוא דומה, לאדם שבונה אבנים מלמטה ואחר כך לבנים, אפילו באים מים הרבה ועומדים בצידן אין מחין אותן ממקומן, ואדם שאין בו מעשים טובים ולמד תורה למה הוא דומה, לאדם שבונה בלבנים תחילה ואחר כך אבנים, אפילו באים מים קימעא מיד הופכין אותן. הוא היה אומר, אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה, למה הוא דומה, לסיד שטוח על גבי לבנים, אפילו יורדין עליו גשמים אין מזיזין אותו ממקומו, אדם שאין בו מעשים טובים, ולמד תורה הרבה, דומה לסיד שניטוח על גבי לבנים, שאפילו יורדין עליו מיעוט גשמים מיד נימוק ונופל... (פרק כד, וראה שם עוד)

 

תנא דבי אליהו רבא:

...ואומר אורך ימים בימינה (משלי ג'), ואומר עץ חיים היא למחזיקים בה, מכאן אמרו יעשה אדם מעשים טובים ואחר כך ישאל אדם תורה מהקב"ה, יעשה אדם מעשים כשרים וצדיקים, ואחר כך ישאל אדם חכמה מלפני הקב"ה... (פרק ה)

...ואם אומר אדם להקב"ה הייתי לומד תורה מבן י"ג שנה ואילך, אומר לו הקב"ה מה תורה עשית ומה מעשים טובים תפסת, והלא עסקת בשיחה בטלה ודברים שאין ראויין והגונים... (פרק יג)

של מדת צדיקים כיצד, צא ולמד מבן עשרים שנה ואילך, כיון שבא אדם למשנה ולמד מהן יראת שמים ומעשים טובים, מלוין אותו עד שהוא נכנס לבית עולמו, והקב"ה שמח ובא כנגדו... (פרק יז)

תדע לך שכן הוא, שהרי במעשים הטובים שמצא הקב"ה בדוד עתיד להושיב אותו לימין השכינה, (תהלים ק"י) נאם ה' לאדוני שב לימיני וגו', כיצד, עושה אדם תורה קמעא לפניך, אתה שמת שכרו באלף אלפים לטובה, ואין שום בריה יודעת, עושה צדקה וגמילות חסדים קמעא לפניך, כופל אתה שכרו באלף אלפים לטובה, ואין שום בריה יודעת... (פרק יח)

...שלא קנו האבות העולם הזה והעולם הבא וימות בן דוד, אלא בשביל מעשיהם הטובים ותלמוד תורה... אלא במה קונה אדם את אביו שבשמים ועולם הבא, הוי אומר שהוא קונה להקב"ה במעשים טובים ותלמוד תורה, והקב"ה מקנהו העולם הזה והעולם הבא, וימות בן דוד, ואלו הן המעשים הטובים שהאדם קונה להקב"ה ועולם הבא מתוכם, מתוך אהבה ואחוה ויראה ושלום וריעות ומתוך האמת והשלום, ומתוך שפל ברך ומתוך ענוה ומתוך רבוי ישיבה ומיעוט סחורה ומתוך שמוש חכמים ומתוך פלפול התלמידים... (פרק כה)