מפלשי

רש"י:

מפלשי עב - גלוי עב. (איוב לז טז)

רמב"ן:

מפלשי - פירש אבן עזרא כי מעשי העב שקולים בפלס. (שם)

אלשיך:

מפלשי - נסי הענן שיהיה מפלש לפניהם הדרך. (שם)

מלבי"ם:

מפלשי עב - התדע מה בעבים ומה למעלה מהם, אם לא ידעת גם הטבע שהוא למטה מהם. (שם)