מפתח

תלמוד בבלי:

אמר רבה בר רב הונא כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו, בהי עייל... (שבת לא א)

...אמרו לו מעשה בשוק של פטמים שהיה בירושלים שהיו נועלין ומניחין את המפתח בחלון שעל גבי הפתח... (עירובין קא א)

אמר רבי לוי משאוי שלש מאות פרדות לבנות היו מפתחות בית גנזיו של קרח, וכולהו אלקידי וקליפי דגלדא (מפתחות ופותחות של מרצופין של עור). (פסחים קיט א)

אמר רבי יוחנן ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח, ואלו הן, מפתח של גשמים, ומפתח של חיה, ומפתח של תחיית המתים... (תענית ב א)

שאלו את רבי אליעזר עד היכן כיבוד אב ואם, אמר להם צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון, ודמא בן נתינה שמו, בקשו ממנו חכמים אבנים לאפוד בששים ריבוא שכר, ורב כהנא מתני בשמונים ריבוא, והיה מפתח מונח תחת מראשותיו של אביו, לא ציערו... (קידושין לא א)

המוכר את הבית מכר את הדלת אבל לא את המפתח... לימא מתניתין דלא כרבי מאיר, דאי רבי מאיר הא אמר מכר את הכרם מכר תשמישי כרם, אפילו תימא רבי מאיר, התם קביע, הכא לא קביע, והא מפתח דומיא דדלת קתני, מה דלת דקביעא אף מפתח דקביע... (בבא בתרא סה א)

רבי עקיבא אומר כשם שמפתח לבית כך מפתח לאשה, שנאמר ויפתח אלקים את רחמה. (בכורות מה א)

נטל את המפתח ופתח את הפשפש ונכנס מבית המוקד לעזרה... (תמיד כח א)

תלמוד ירושלמי:

...כיון ששמע מהן כך, נטל מפתחות של בית המקדש, עלה לגגו של היכל, אמר לפניו, רבונו של עולם, לשעבר היינו נאמנים לך והיו מפתחותיך מסורין לנו, עכשיו שאין אנו נאמנים הרי מפתחותיך מסורין לך, תרין אמוראין, חד אמר זרקן ועוד לא ירדו, וחד אמר באה כמין יד ונטלתן מידו... (שקלים כו א)

ומקום היה שם אמה על אמה, וטבלא של שיש וטבעת היתה קבועה בה, ושלשלת שהמפתחות היו תלויות בה, הגיע זמן הנעילה הגביה את הטבלא בטבעת, ונוטל את המפתחות מן השלשלת, ונעל הכהן מבפנים ובן לוי ישן לו מבחוץ, גמר מלנעול החזיר את המפתחות לשלשלת ואת הטבלא למקומה, נתן כסותו עליה ישן לו... (מדות א ט)

מפתח של ארכובה שנשבר מתוך ארכובתו, טהור, רבי יהודה מטמא מפני שהוא פותח בו מבפנים, ושל גם שנשבר מתוך גומו (כמו גמ"א יונית, והראשון מפתח מתקפל), טהור. היו בו חפין ונקבין טמא, נטלו חפין טמא מפני נקבין, נסתתמו נקבין טמא מפני חפין נטלו חפין ונסתתמו נקבין או שפרצו זה לתוך זה טהור. (כלים יד ח)

מדרש רבה:

רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי נטל הקב"ה שיחתן של אבות ועשאן מפתח לגאולתן של בנים... אמר הקב"ה אתה אמרת והיה ה' לי לאלקים, חייך כל טובות וברכות ונחמות שאני נותן לבניך איני נותן אלא בלשון הזה, שנאמר (זכריה ע"ד) והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים... (בראשית ע ז)

רבי תנחומא בשם רבי ביבי אמר שלשה מפתחות ביד הקב"ה, מפתח של קבורה, ומפתח של גשמים ומפתח של רחם... (שם כג ג)

...זה היה קרח, שהיה קתליקוס לביתו של פרעה, והיו בידו מפתחות האוצרות שלו, אמר לו הקב"ה מה הנאה יש לך, אין אתה שולט עליהם... (במדבר יח יב)

מסכת סופרים:

ותולין מפתחו ופנקסו של מת בארונו של מת מפני עגמת נפש, וכשמת שמואל הקטן תלו מפתחו ופנקסו בארונו מפני שלא היה לו בן... (פרק ח)