מצפה

מדרש שמואל:

ויקבצו המצפתה וישאבו מים וגו', אמר רבי סימון ולא שילה היא המצפתה ולא המצפתה היא שילה, אלא כמין אסקופא יוצאה מתוך תחומו של יהודה לתוך תחומו של בנימין, ועליה בית המקדש בנוי. (פרשה יג)

רד"ק:

במצפה - מקום שם היה ביתו (של יפתח בתחלה). (שופטים יא יא)

אל ה' - במקום שיתקבצו ישראל או רובם תשרה שכינה, או שהיה שם מזבח ה' ובית תפלה ודרכם להקבץ שם, כי שם היתה להם תשועה גדולה במלחמת המלכים. (שם כ א)

הגר"א:

והמצפה אשר אמר - ענין גל ומצפה יש לבאר לפי שגל הוא ענין גלוי, ומצפה הוא דבר סתר, לפי זה אתי שפיר מה שאמר לבן אם אני לא אעבור אליך וגו' בגלוי, ואת המצבה הזאת לרעה בסתר. (קול אליהו ויצא)