מקל

(ראה גם: מטה, שבט)

מדרש הגדול:

כי במקלי, תנו רבנן שלשה נתעשרו על ידי מקל, יעקב דכתיב כי במקלי עברתי את הירדן, משה דכתיב ויקח משה את מטה האלקים בידו, דוד דכתיב ויקח מקלו בידו... (בראשית לב יא)

מהר"ל:

חד אמר זה מקלו, וחד אמר זה גונדו, ביאור זה כי האדם מצד שהוא אדם יש לו קנינים, והקנין הראשון אשר הוא לאדם פליגי, חד אמר זה מקלו, כי המקל הוא משמש את הנפש, כי הנפש פועלת והמקל כלי עשוי לפעול לצרכו לכח הליכתו ומה שהוא צריך אליו... (חידושי אגדות גיטין סח ב)

מלבי"ם:

מטה - הוא לכבוד, המשענת לזקנה, והמקל להכאה... (שמות ד ב)

שבטך - מקל דק בו מנהיג השה. (תהלים כג ג)