מראה   במראות

(ראה גם: מראה, ראי)

תלמוד בבלי:

דתניא אין רואין במראה בשבת, רבי מאיר מתיר במראה הקבוע בכותל... הכא במראה של מתכת עסקינן, וכדרב נחמן אמר רבה בר אבוה, דאמר רבי נחמן אמר רבה בר אבוה מפני מה אמרו מראה של מתכת אסורה, מפני שאדם עשוי להשיר בה נימין המדולדלין. (שבת קמט א)

תרגום יונתן:

במראות - מן אספקלידי נחשא. (שמות לח ח)

תרגום אונקלוס:

במראות - במחזין נשיא. (שם)

מלבי"ם:

ראה מראה.