מרה   רוח

אבן עזרא:

מורת רוח - מלשון סורר ומורה, ולדעתי מגזרת מרה כלענה... (בראשית כו לה)

אל תמר - מלה קשה, שראוי להיות תמרה, על כן אמרו שהוא מפעלי הכפל, ואל תתמה שהם ב' שרשים והטעם אחד. (שמות כג כא)

רד"ק:

מורת רוח - מכעיסות וממרירות רוחו במעשיהן הרעים, וגם בעסק הבית עושות היפך רצונם להכעיסם. (בראשית כו לה)

רשב"ם:

אל תמר - מגזרת אם המר ימירנו, ובדגש הוא מגזרת וריחו לא נמר, ומגזרת מרה צריך להיות אל תמרה. (שם)

רש"ר הירש:

מורת רוח - לעשות דבר מפני שהאחר מתנגד לו. (בראשית כו לה)