מרחוק

מכילתא:

אין מרחוק אלא רוח הקדש, שנאמר מרחוק ה' נראה לי... (בשלח פרשת שירה פרשה ח)