מרחק

(ראה גם: מדה, מקום)

מהר"ל:

...אבל הדברים האלו כמו שאמרנו לך, כי לא דברו חכמים כלל מרוחק הגשמי, ואין להם עסק עם זה כלל, אבל השאלה היה להם על רחוק העצמי, אם יותר רחוק ריחוק עצמו מן הארץ עד שמש אמצע השמים ממה שהוא אל המערב, וכמו שבארנו, והשיבו כי יותר רחוק ריחוק עצמו מן המזרח אל המערב ממה שהוא רחוק מן הארץ עד לשמים, רוצה לומר שנחשבת החמה מרוחקת מן הארץ יותר כאשר היא באמצע השמים, כי שם אין האדם יכול להסתכל בה... ובודאי לא היה נעלם הסבה שיכול האדם להסתכל בה במזרח ובמערב מפני האדים שעולים מן הארץ, והם מפסיקין בין החמה ובין האדם... (באר הגולה באר ו, וראה שם עוד)