מרחשון

אברבנאל:

רביבים - נקרא היורה, כי רוב הגשם במרחשון, ולכן נקרא ירח בול, מלשון מבול. (ירמיה ג ג)

שם משמואל:

ולי יש להוסיף על הדברים, שלא די שאינם נמשכים להוראת המזל, אלא שהם מגביהים הוראת המזל לשורשו להשתמש בו בקודש, ולמשל חודש מרחשון שאנו מדברים בו מזלו עקרב, וידוע שעקרב הוא קרירות, היינו שטבעו מושך להתעצל ולישב בטל, וכל מה שיעשה יעשה בקרירות רוח, ולא ברוח חם והתלהבות, וישראל משתמשין במדה ההיא עצמה לסור מרע, ואף הדברים הגשמיים המוכרחים יהיו בקרירות רוח, שכל אלו הם בכלל סור מרע, וזה עצמו הוראת השבט המתיחס לחודש הזה, הוא שבט מנשה... (בראשית תרע"ב)

...ואמר עוד וחשון בשנה, על פי מה שהגיד הרב הקדוש המהר"ם זצללה"ה מרימנוב, שכל גזירות האומות תחילתן בחשון, משום חטא ירבעם שעשה את החג בחודש השמיני בחודש אשר בדא מלבו, כי צורת החודש הזה בגשמיות התחלת ימי גשמים, שאין דעתן של בריות נוחה, ונקרא מקודם חודש בול, שבלה הכל, וכמו בגשמיות כן ברוחניות מעותד חודש זה לנפילה, ועל כן היתה אז תחילת נפילת עשרת השבטים בימי ירבעם שחידשו חג בחודש הזה, ומזה נסתעפו כל הגזרות בגלות. אך אין זו נפילה בהחלט, דכמו בגשמיות שהנפילה של החודש הזה שהיא התחלת ימי הגשמים היא חיים לעולם, ובסיבת הנפילה יתחדשו פני האדמה, כן כל נפילת הרוחניות היא בסגנון זה... (שם נח תרע"ד)

פרי צדיק:

...והנה לכל חודש יש ענין מיוחד לעסוק, וחודש מרחשון העסק להתחזק להחל לקום מהנפילה ולהכניס עצמו לקדושה ביראת ה'. איתא מהרב הקדוש ר"מ מרימנוב זצוקללה"ה, שבחדש מרחשון הם רוב גזירות מפני שאז נתחלקה מלכות בית דוד, ומן הסתם אינו רק לעונש, רק שבו הזמן מסוגל לתקן זה... וכן כתוב במדרש רבה (אחרי), אורי - בראש השנה, שאז מתחילה התחדשות בדברי תורה עד שמיני עצרת, שהוא נביעו דאורייתא כמו שכתוב בתיקונים (י"ג), שאז נקבע אור תורה שבעל פה התחדשות בדברי תורה, ומאז הזמן מ' יום לקבל השפעה והתחדשות בדברי תורה בקביעות,וכן זמן הגשמים איתא (תענית ו') יורה במרחשון, שמורה את הבריות להטיח... מרמז גם כן שמורה את הבריות לקבל עול תורה באמת... וזה שאמר חכמי ישראל מונין למבול כרבי אליעזר, שאף שהעולם נברא בניסן, מכל מקום זמן השפעת דברי תורה שהם מי המבול כשזוכין ונעשים גשמי ברכה השפעה בנביעו דאורייתא, ועל זה הזמן בחשון כרבי אליעזר, והזמן בחדש במרחשון לקבל עליו עול תורה באמת, ועיקר עול תורה הוא בלימוד תורה שבעל פה שיש בה צער ונידוד שינה. (לראש חודש חשון)