מרי בר איסק

תלמוד בבלי:

כי הא דמרי בר איסק ואמרי לה חנא בר איסק אתא ליה אחא מבי חוזאה, אמר ליה פלוג לי בנכסי דאבא, אמר ליה לא ידענא לך... אמר ליה זיל אייתי סהדי דאחוה את, אמר ליה אית לי סהדי ומסתפינו מיניה דגברא אלמא הוא, אמר ליה לדידיה זיל אייתינהו את דלאו אחוך הוא, אמר ליה דינא הכי המוציא מחבירו עליו הראיה, אמר ליה הכי דאיננא לך ולכולהו אלמי חברך... (כתובות כז ב, ובבא מציעא לט ב)

אמימר ומר זוטרא ורב אשי איקלעו לבוסתנא דמרי בר איסק, אייתי אריסיה תמרי ורימוני ושדא קמייהו, אמימר ורב אשי אכלי מר זוטרא לא אכיל, אדהכי אתא מרי בר איסק, אשכחינהו ואמר ליה לאריסיה אמאי לא אייתית להו לרבנן מהנך שפירתא... (בבא מציעא כב א)