מריקה

תלמוד בבלי:

...מריקה כמריקת הכוס ושטיפה כשטיפת הכוס, מריקה ושטיפה בצונן... תנו רבנן מריקה ושטיפה בצונן דברי רבי, וחכמים אומרים מריקה בחמין ושטיפה בצונן, מאי טעמא דרבנן, מידי דהוה אגיעולי עובדי כוכבים, ורבי אמר לך הגעלה לא קאמינא, כי קאמינה למריקה ושטיפה דבתר הגעלה, ורבנן אם כן לכתוב קרא או מורק מורק או שוטף שוטף, מאי ומורק ושוטף, שמע מינה מריקה בחמין ושטיפה בצונן... (זבחים צו ב)

מלבי"ם:

פעל מרק בא על הסרת החלודה, הזיעה והשמנונית הנדבק בכלי ולצחצחו, כמו נחשת מרוק, ושם מרק בא על תבשיל העשוי מבשר, כמו ואת המרק שפך, שהוא הלחות היוצא מן הבשר והורק ממנו. ההבדל בין מריקה ושטיפה, שמריקה הוא שנותן מים צוננים תוך הכלי ומשפשף היטב ביד להעביר הנדבק והקרוש בתוכו, כמו ומורק ושוטף במים, משתתף עם פעל מרק הבא על צחצוח הכלי מהנדבק עליה, ושטיפה הוא ששוטף על הכלי מים מבחוץ, והמים בשטיפתם מעבירים בכחם את הנדבק עליו, אבל בתוך הכלי שהמים נחים שם ואינם שוטפים וגם הגיעול קרוש שם צריך מירוק, ולזה מריקה בפנים ושטיפה מבחוץ, ולדעת האומר מריקה בחמין פעל ומורק משותף עם שם מרק על היוצא מן הבשר, ומשתתף בזה עם הרקה, ובא פה בשימוש דבר והפכו ככל הפעלים הנגזרים מן השמות כשבאים בבנין הכבד שיורו הפך הפעולה. (הכרמל)