מרירי

(ראה גם: קטב מרירי, שדים)

רש"י:

וקטב מרירי - וכריתות שד ששמו מרירי. (דברים לב כד)

כמרירי יום - שדים המושלים בצהרים, קטב מרירי. (איוב ג ד)

רמב"ן:

כמרירי יום - יהיה כל אדם נבעת בו מהחושך, ומרירי הוא אויר הדבר. (שם)

רשב"ם:

וקטב מרירי - מחוכים ומדוקרים על ידי להטים. (דברים לב כד)

רלב"ג:

כמרירי יום - כחמימות יבעתוהו האידים העולים מהחמימות עד שימנעו אורו. (איוב ג ד)