מרתא בת בייתוס

(ראה גם: מרים בת בייתוס)

תלמוד בבלי:

מרתא בת בייתוס עתירתא דירושלים הויא, שדרתא לשלוחה ואמרה ליה זיל אייתי לי סמידה, אדאזל איזדבן, אתא אמר לה סמידא ליכא חיורתא איכא, אמרה לי זיל אייתי לי, אדאזל איזדבן... הוה שליפא מסאנא, אמרה איפוק ואחזי אי משכחנא מידי למיכל, איתיב לה פרתא בכרעא ומתה, קרי עלה רבן יוחנן בן זכאי הרכה בך והענוגה אשר לא נסתה כף רגלה, איכא דאמרי גרוגרות דרבי צדוק אכלה ואיתניסא ומתה... (גיטין נו א)