משארות

תרגום יונתן:

משארותם - ומן דמשתייר להון פן פטירי ומרירי סוברו... (שמות יב לד)

ברוך טנאך ומשארתך - וחלת שירוי אצוותכון. (דברים כח ה)

תרגום אונקלוס:

משארותם - אצוותהון. (שמות יב לד)

אבן עזרא:

משארותם - כלי עץ כמו טנאך ומשארתך. (שם)

טנאך ומשארתך - מקום הלחם, והוא מוקדם ומאוחר עם משארותך, או מקום שיושם שם הקמח. (דברים כח ה)

רשב"ם:

משארותם - הוא הכלי שנותנין בו הבצק, וזהו מוכיח, ברוך טנאך ומשארתך, כשם שהטנא הוא הסל שנותנין בה את הפרי, כן משארותם כלי שנותנין בו את העיסה. (שמות יב לד)

רש"ר הירש:

משארות - שאר הוא המשלים דבר אחר, כמו כן במשפחה מהווה יחד את התכונות הראשונות, או רוצה לומר מזון המשלים את האדם. (שמות ז כח)