משה   ומרים

רמ"ע מפאנו:

...בקש מחילה על מרים שלא דברה אלא במשה, פן ידונו קל וחומר להגדיל בעונשם של אלה חס ושלום. והועילה תפלתו שלא דנו אותה אלא מקל וחומר, כי היכי דנימא ביה דיו לבא מן הדין להיות כנדון, לפיכך לא הוחלטה מרים לטומאה אלא טהרה מתוך הסגר... (מאמר חקור דין חלק ג פרק ד)