משה   עמלק

(ראה גם: משה-ויהושע, עמלק-מחיית)

זהר:

ויאמר משה אל יהושע וגו', וכי מה ראה משה שסילק את עצמו ממלחמה הראשונה הזו של הקב"ה, אלא משה, אשרי חלקו, שהסתכל וידע שורש הדבר. אמר משה, אני אזמין את עצמי למלחמה זו שלמעלה, ואתה יהושע, זמן אותך למלחמה שלמטה. והיינו שכתוב, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, היינו ישראל של מעלה, (שהוא ז"א), ומשום זה, סילק משה את עצמו ממלחמה שלמטה, כדי להזדרז במלחמה שלמעלה, ותהיה מנוצחת על ידו... (בשלח תנז)

ויאמר משה ליהושע - למה ליהושע ולא לאחר, והרי בזמן ההוא היה נער, שכתוב ויהושע בן נון נער, וכמה היו בישראל חזקים ממנו. אלא משה הסתכל בחכמה וידע, מה ראה, ראה סמאל שהיה יורד בצד של מעלה לעזור את עמלק למטה, אמר משה, ודאי מלחמה חזקה נראה כאן, יהושע בזמן ההוא היה נמצא במדרגה עליונה ביותר, אם תאמר שנמצא בהשכינה בזמן ההוא אינו כן, כי במשה נלקחה והתאחדה, נמצא שיהושע התאחד למטה מן (השכינה), ובמה, אמר רבי שמעון במקום ההוא שנקרא נער (שהוא מטטרון)... משום זה כאשר ראה משה את סמאל, שיורד לעזור לעמלק, אמר משה, ודאי נער הזה יקום כנגדו, וישלוט עליו לנצח אותו, מיד ויאמר משה אל יהושע בחר לנו וגו', שלך הוא מלחמה הזו שלמטה, ואני אזדרז למלחמה שלמעלה. בחר לנו אנשים, צדיקים בני צדיקים, שיהיו ראויים ללכת עמך... ומשה התתקן למלחמה של מעלה, וידי משה כבדים, כבדים ממש, מכובדים קדושים, לא נטמאו לעולם, מכובדים, שראוים לעשות בהם מלחמה שלמעלה, ויקחו אבן, וישימו תחתיו וישב עליה, משום שישראל שרוים בצער, ויהיה עמהם בצער שלהם.

ואהרן וחור תמכו בידיו, מהו תמכו בידיו, אמונה, וכי בשביל שאהרן וחור תמכו בידיו, היו ידיו אמונה. אלא הכל בחכמה עשה משה מה שעשה, אהרן וחור, זה מצד שלו שהוא ימין, וזה מצד שלו שהוא שמאל, וידיו של משה באמצע בקו אמצעי, ועל כן ויהי ידיו אמונה, נאמנים, אהרן כדי שיתעורר מצד שלו (שהוא ימין), וחור כדי שיתעורר מצד שלו (שהוא שמאל), והיו אוחזים בידיו מכאן ומכאן, כדי שתמצא עזרה של מעלה.

והיה כאשר ירים, (פירושו) שהרים ימין על שמאל, והיה מתכוון כשפרש את ידיו, ואז וגבר ישראל, ישראל של מעלה (שהוא ז"א), וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, (היינו בשעה שישראל שלמטה משתככים מתפלה, לא יכלו ידי משה לקום ולהיות זקופים, וגבר עמלק, מכאן למדנו אף על פי שהכהן פורש ידיו בקרבן לתקן עצמו בכל, צריכים ישראל להמצא אתו בתפלתו. (בשלח תנז, ועיין שם עוד)

מכילתא:

וידי משה כבדים, מכאן שלא ישהה אדם במצוות, אלולי שאמר משה ליהושע בחר לנו אנשים, לא היה מצטער בו, אמרו יקרו ידיו של משה באותה שעה, כאדם שתלויין לו כדין של מים... (בשלח-עמלק פרשה א)

תלמוד בבלי:

והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וגו', וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים, ואם לאו היו נופלים. (ראש השנה כט א)

מדרש רבה:

ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים, למה ליהושע, מתחלה אתה דורש שהיה מבקש להדריכו למלחמה, לפי שהוא עתיד להכניס את ישראל לארץ. דבר אחר, למה ליהושע, אמר לו זקנך על ידו ירדו למצרים, לך הזדווג עם מי שאירע אותם בעלותם ממצרים. דבר אחר למה ליהושע, אמר לו זקנך אמר את האלקים אני ירא, ובזה כתיב (דברים כ"ה) ולא ירא אלקים... (שמות כו ד)

מדרש הגדול:

וידי משה כבדים, יקרו ידיו שלמשה באותה שעה, כאדם שתלויין בו שני כדי מים, כך דברי רבי יהושע, ורבי אלעזר המודעי אומר, מיכאן שאין מתרשלין לדבר מצוה, שאלו אמר לו משה ליהושע בחר לי אנשים מיד, לא בא לידי צער ההוא, אלא אמר למחר... רבי אלעזר המודעי אומר וידי משה כבדים, שיקר החטא על ידיו שלמשה, ולא היה יכול לעמוד בו, מה עשה, נפנה לאבות הראשונים, שנאמר ויקחו אבן וישימו תחתיו, אלו מעשה אבות, וישב עליה אלו מעשה אמהות, ואהרן וחור תמכו בידיו, מה תלמוד לומר מזה אחד ומזה אחד, מלמד שהיה אהרן מזכיר זכות לוי, וחור מזכיר זכות יהודה... ויהי ידיו אמונה, ידו שלא נטל בה כלום מישראל אמונה, אמר משה לפני המקום רבונו שלעולם, על ידי הוצאתם ממצרים, ועל ידי קרעת להם את הים, והורדת להם את המן, והיגזת להם את השלו, ועשית להם נסים וגבורות, ועל ידי תעשה להם נסים וגבורות בשעה זו... (שמות יז יב)

רמב"ן:

...וצוהו להלחם, כדי שיעלה לגבעה, וישים עינו עליהם לטובה, והם יראוהו ויבטחו בו, ויוסיפו גבורה. ובפרקי דרבי אליעזר: ראו את משה כורע והם כורעים וכו'... ואם כן טעם ומטה האלקים בידי - להביא על עמלק מכת דבר, וחרב ואבדן, כי בהתפללו לא יתפוש בידו דבר. והיה עמלק גוי איתן מאד, וישראל אינם מלומדי מלחמה, על כן הוצרך לכל זה, או פחד שיתגבר מפני ברכת החרב שקבל מהזקן, כי עמלק מזרע עשו, וממנו באה אלינו המלחמה בראשית הגוים והגלות והחורבן האחרון כברבותינו, שאנחנו היום בגלות אדום, וממנו נוושע לעולם, ככתוב לשפוט את הר עשו וגו', ומה שעשו משה ויהושע, יעשו אליהו ומשיח בן יוסף. (שם שם ט)

אברבנאל:

בחר לנו - ראה שהצרה באה בחוטאם, והוא צריך להתפלל עליהם, על כן שלח את יהושע, בחר לנו אנשים - לא מהמתלוננים, וגם שלח את יהושע כדי לבזות את עמלק. עלו ראש הגבעה - כדי שיראו שבתפלתו הם מנצחים, או כדי לכוון לבו עלה לראש הר סיני. (שם שם ט והלאה)