משוכה

תרגום יונתן:

הסר משוכתו - אסלק שכינתי. (ישעיה ה ה)

רש"י:

משוכתו - גדר השוכך, והיא מקוצים. (שם)

אברבנאל:

גדר - מאבנים ועפר שלא יכנסו חיות, ועליו משוכה - קוצים נטועים שלא יכנסו בני אדם. (שם)