משומד

(ראה גם: אפיקורוס, כופר, מומר)

ספרא:

מכם - להוציא את המשומדים, ומה ראית לומר כן, אומרו אדם לרבות המשומדים, מכם להוציא את הגרים, אחר שריבה הכתוב מיעט, תלמוד לומר בני ישראל, מה בני ישראל מקבלי ברית, אף הגרים מקבלי ברית, יצאו המשומדים שאינן מקבלי ברית... יצאו המשומדים שאינן בני ברית, שהרי הפרו ברית, וכן הוא אומר זבח רשעים תועבה. (ויקרא פרק ב)

תרגום אונקלוס:

כל בן נכר - כל בר ישראל דישתמד. (שמות יב מג)

רמב"ן:

כל בן נכר - ...וכן תרגם אונקלוס כל בן נכר, כל בר ישראל דאשתמד, שהתנכר לאחיו ולאביו שבשמים במעשיו הרעים והוא מומר שהזכירו חכמים בכל מקום, ופירושו מנוכר, ושיעורו משומדע, מלשון ואשתמודע יוסף לאחוהי ואינון לא אשתמודעוהי... (שם)