משכיל

זהר:

רבי חייא פתח, לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, לדוד משכיל, הרי למדנו בעשרה מיני זמר נקרא ספר תהלים, בנצוח, בנגון, ובמשכיל, במכתם, במזמור, בשיר, באשרי, בתפלה, בהודאה, בהללויה... (אמור רכח)

תלמוד בבלי:

...דאמר רבי יהושע בן לוי, בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהלים, בניצוח, בנגון, במשכיל, במזמור, בשיר, באשרי, בתהלה, בתפלה, בהודאה, בהללויה, גדול מכולן הללויה, שכולל שם ושבח בבת אחת... וחכמים אומרים יש מהן כנגד ציבור, ויש מהן כנגד עצמו, האמורות בלשון יחיד כנגד עצמו, האמורות בלשון רבים כנגד ציבור. ניצוח וניגון לעתיד לבא, משכיל על ידי תורגמן... (פסחים קיז א)

תרגום יונתן:

משכיל - שכלא טבא. (תהלים לב א)

רש"י

משכיל - לרז"ל אמרו על ידי מתורגמן בכל מקום שכתוב משכיל. (שם)

אבן עזרא:

משכיל - יש מפרשים מביט, והנכון מגזרת שכל, שישכיל במעשה ה' עם החולי, ויש אומרים שמבקר החולה וידבר על לבו. (שם מא א)

משכיל - לדעתי תחלת פיוט. (שם מב א)

מאירי:

משכיל - אולי כלי ניגון המעורר השכל, וכן המזמור להדרכת בני אדם ולהשכילם, ובפרט להודיעם שלא יתיאשו מן התשובה, גם אם גדול עונם. (שם לב א)

מצודת דוד:

משכיל - נותן צדקה בשכל. (שם מא א)

משכיל - בזה ילמדו השכל להתפלל על הגאולה. (שם מב א)

רש"ר הירש:

משכיל - ילמד ממנו. (שם פח א)

פרי צדיק:

אוגר בקיץ בן משכיל וגו', משכיל הוא המצליח במעשה, וכמו שכתוב בדוד המלך "לכל דרכיו משכיל"... (שמות לקוטים עמוד קכג)