משכית

תרגום אונקלוס:

משכיותם - בית סגדתהון. (במדבר לג נא)

רש"י:

ואבן משכית - לשון כסוי, כמו ושכותי כפי, שמכסין הקרקע ברצפת אבנים. (ויקרא כו א)

בחדרי משכיתו - משוכה ברצפת אבני שיש, לשון ושכתי כפי. (יחזקאל ח יב)

אבן עזרא:

ואבן משכית - שם, כמו מרבית, וטעמו אבן מצוירת, ומגזרת עברו משכיות לבב, שכיות החמדה. (ויקרא כו א)

רש"ר הירש:

אבן משכית - אפשר שהתיבה נגזרה מן שכת, סכות, שהוא השורש של הסכת, להקשיב ולשים לב, לפי זה אבן משכית היא אבן המעוררת תשומת לב, אבן שהונחה בתוך האדמה כדי להפנות את תשומת הלב למקום הזה... (שם)